ࡱ> " !#$%&'()*Root Entry F78-iSummaryInformation(`DocumentSummaryInformation8 WordDocument.4 !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZOh+'004 P ` l x ( pQ]^efRlenovo Normal.dotm snow doll48@@S/6O@N<6g@-i@'i w <WPS Office_10.1.0.6029_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\ s (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9584$$If:V '44l44l0e4 6ll֞G %'0Table$ Data 2WpsCustomData PKSKS.4>Q e 84\=  $ h3 f( % , DN eeNpQ]}Y\t^ cPh Y T)nN_܏'`+R7uQut^g2010.08gqGrf[ !hpQ]^\t^[s~16b|^Al eIleT|e_13893298588;N N )nN_܏ 7u 2010t^8gQu 2016t^7gۏeQpQ]^\t^[16b|^Asf[`N 2017t^8gY 1\NpQ]^Nʐf[!h Tt^12gReQ-NV\t^HQ 0ۏeQpQ]^\t^[f[`NNeg 1uNf[`NRKY b~Oyċ:N cb}YNu,{N|cbP[ Ye[|R;mROyf[XT0(WpQ]^Nʐf[!hf[`Ng HQTY!kċ:N N}Yf[u 0 ZSŖ\t^ Oy\HQXT 0 틇eKNf 0 pef[KNf 0 ybKNf 0 KNf 0 SOKNf I{cyS0N1rV]Q N\6rk1\YeN_X[ؚ܏ `VyV06rN/fN TuQ ~8^YeN gQNv1rV`` gQNv#NbS_0(W6rkvYe N nb_bN)nN_܏]\ckIN ]\QN ]\bHeVyVv``aƋ 1rV]Qv``Tz_bVv_T :NN(WNTf[`Nu;m-Nv;R悪RRZW NbSb NNo}Yv``W@x0)nN_܏(Wf[`Nu;m-N ZWczckTL0T NTUvSR \͑^ V~ Tf[ uz[~ NSbN NN &ZTU N*gT Tf[SuǏNUOQz S0RN^'Y^uvN}Yċ0)nN_܏Rf[U` NmQ\1\_Y(WpQ]^\t^[f[`N Ǐ]vRR \t^[ċ:N cb}YNu,{N|cbP[ vOyf[XT0 Te ؏)R(uNRe f[`NN4t0Vh0~;u 0N[N]vYOu;mv Te ؏vQN]v`d cؚNꁫvO{Q02019t^6g SRN2019MbVYVE4t[ _NpQ][:SNI{VYv}Yb~0)nN_܏p_lQv0PNNRNygSRf[ _?a gR;mR p1ru;m0sQ1r6q0ObsX0{QbNOxsOvo}Y`N` p1ru}T0]\yf[0uLeP^efT Nvu;me_0g_N~~RR b:NeegSNSlev\t^!j0f[!hcPa vz t^ g e:SSefY^v cPa vz t^ g e PAGE \* MERGEFORMAT 1 (,:<DFNPTVXZϿygYM;)"CJOJPJQJo(aJ5nHtH"CJOJPJQJo(aJ5nHtHCJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5"CJOJPJQJo(aJ5nHtH&CJOJPJQJo(^JaJ5nHtHCJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5CJ,OJQJo(aJ,5CJ,OJQJo(aJ,5CJ,OJQJo(aJ,5nHtHCJ,OJQJo(aJ,5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ Zbdrtx|йxfXL9%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5"CJOJPJQJo(aJ5nHtH"CJOJPJQJo(aJ5nHtHCJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ CJOJPJQJo(aJ-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\)CJOJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5  ȼt_I?1'CJ OJQJaJ 5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 5*CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH)CJOJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 5%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\!CJOJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJaJ5CJOJPJQJo(aJ5"CJOJPJQJo(aJ5nHtH-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\  x|Ѽ}si]QG=3)CJ OJQJaJ 5CJ OJQJaJ 5CJ OJQJaJ 5CJ OJQJaJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJo(aJ 5CJ OJQJaJ 5CJ OJQJaJ 5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 51CJOJPJQJo(^JaJ5mH sH nHtH\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\1CJOJPJQJo(^JaJ5mH sH nHtH\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\JNlnõwi[M?1CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 5CJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5*CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtHCJOJPJQJo(aJ5CJ OJQJaJ 5"$vz|~ǹseb_X mHsHUUUCJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5CJOJPJQJo(aJ5<FPVZdtz|vqFfa$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll& |zue$Ifll&Ffa$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll& ,$$If:V '44l44l0ae4 6llFG %'   55m5qa$$$Ifll&a$$$Ifll& zz2da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$UD]$Ifll&>da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD^WD`UD]$Ifll&a$$$Ifll&z|bFdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD^WD`UD]$Ifll&$$If:V '44l44l04f4'e4 6ll0G%' 55!zgS]$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll&a$$$Ifll& LNnK-da$$q^qq]q$Ifll&$$If:V '44l44l04f4 e4 6ll0G%' 55!a$$]$Ifll&ns_]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&$xa$$]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&]$Ifll&xz|bVG;97 9r 9r 9r a$$ 9r X^XWD8\`\$$If:V '44l44l04f4je4 6ll0G%' 55! X^XWD8\`\,. A!#"$%S2P18555 55P55qFf$$If:V '44l44l0e4 6ll֞G %' 555 55P55qFf&666666666vvvvvvvvv6666>6666664666666666666666666666666666666666666666646hH666666666666666646666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pV@Vcke a$$1$,CJOJQJ^JaJKHmH sH nHtH_Hd@"dh 2$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJ$OJQJ^JaJ$5KH\8A@8؞k=W[SOCJ OJQJ^JaJ Ni@N0nfh*)@0ux< @<ua$$G$ 9r CJaJ8O"8CharCJ OJQJ^JaJ N@2Nu w'a$$G$&dP 9r CJaJZ |znx^ Gz Times New Roman-([SO;Wingdings?4 *Cx @Courier New7$@ Calibri- |8ўSO-4 |8N[/ (e[SO;4 N[_GB2312 pQ]^efRlenovo snow doll Qh-̦mglgw !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2 ????c`7YhOKK^4!d <Zs>0( 6 S ?^!@